AKTIVITI PANITIA

Sabtu, September 28, 2013

Keistimewaan dan Kebaikan Surah al-Fatihah


by Abu Basyer on Monday, October 25, 2010 at 1:58pm

Sahabat yang dirahmati Allah,
" Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus (iaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

Surah al-Fatihah adalah surah Makkiyyah mengandungi tujuh ayat. Surah yang wajib dibaca berulang-ulang setiap rekaat semasa solat. Tidak sah solat tanpa membaca surah ini. Surah al-Fatihah juga dipanggil sebagai Umm al-Qur'an (ibu al-Qur'an) atau Umm al-Kitab (ibu al-Kitab)

Kita mengerjakan solat 5 waktu sehari, dan ini bermakna kita membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali setiap hari. Jadi, persoalannya, kenapa diwajibkan? Mungkin bagi sesetengah orang, kata-kata diwajibkan berbunyi seolah-olah suatu beban yang dipaksa ke atas orang Islam. Namun, bagi orang yang beriman, seharusnya, kata-kata diwajibkan tidak dirasakan suatu beban tetapi suatu penghargaan dan kerelaan.

Di sinila peranan mengenali diri amatlah penting. Kerana setelah mengenali diri sendiri, seseorang manusia itu boleh merasakan bahawa surah Al-Fatihah itu suatu keperluan yang bersesuaian dengan kehendak manusia. Manusia yang tidak akan berubah hakikatnya sebagai hamba Allah yang lemah dan sering membuat kesilapan tatkala hatinya berbolak-balik tiap saat tiap detik tatkala dilanda ujian. Dan Allah Maha Mengetahui hakikat ini. Bukankah Dia itu Maha Pencipta segala sesuatu?

Surah al-Fatihah adalah ibu al-Quran yang diasaskan dengan maksud-maksud secara menyeluruh, terdiri daripada usul ad-din dan cabang-cabangnya seperti aqidah, ibadah, tasyri’, iqtikad dengan hari akhirat, beriman dengan sifat-sifat Allah yang mulia, mengesahkannya dalam beribadah, meminta pertolongan dan do'a kepada Allah s.w.t.

Selain itu memohon hidayah ke jalan yang benar di samping menetapkan iman dan jalan orang-orang solehin, menjauhkan daripada golongan yang dimurka Allah dan yang sesat. Oleh itu Surah al-Fatihah juga dinamakan Um al-Kitab kerana menghimpun segala maksud-maksud asas.

As-Shahid Hasan al-Banna dalam risalahnya "Mukadimah fi at-Tafsir " berkata  : "Tiada syak siapa yang tadabbur al-Fatihah yang mulia ini pasti dapat melihat kayanya makna dan keindahannya serta keserasiannya, antara lain dapat dilimpahi cahaya pada hatinya."

As-Shahid Syed Qutb dalam tafsirnya "Fi Zilal al-Quran" antara lain berkata : "Sesungguhnya surah ini mengandungi inti pati aqidah Islamiyah, tasawwur Islam, perasaan dan harapan do'a kepada Ilahi yang diisyaratkan daripada hikmah pemilihan surah ini pada setiap rakaat solat.

As-Syeikh Abdul Rahman Habannakah al-Midani di dalam kitabnya  "Ma`arij at-Tafakkur" telah  membahagikan inti pati Surah al-Fatihah kepada empat :

Pertama : Asas iman yang wajib diimani hamba-hamba Allah yang diujinya ketika hidup di dunia secara mesti. 

Kedua : Tuntutan Allah terhadap hamba-Nya untuk beribadah dan bergantung kepada-Nya tanpa gangguan dengan yang lain. 

Ketiga : Agama pilihan Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diuji, hanya Sirat al-Mustaqim yang dapat kemenangan yang disuruh pohon hidayah kepada-Nya. 

Keempat : Dua masa ujian iaitu ujian di dunia dalam kehidupan semenjak lahir dan hingga hari kiamat terhadap tuntutan Allah.

Oleh itu dinamakan surah ini Umm al-Quran kerana rangkuman segala inti pati al-Quran.

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah kita hayati dan amalkan Surah al-Fatihah ini kerana ianya mengandungi tujuh keistimewaan yang tidak terdapat di dalam surah-surah lain di dalam al-Qur'an.

Pertama : Paling Besar (A’zham)

Abu Said al-Ma’alli r.a., katanya : “Aku sedang solat, lalu dipanggil oleh Rasulullah s.a.w., maka tak dapat aku menyahut. Sesudah aku selesai solat, aku datangi baginda, Rasulullah berkata : Kenapa engkau tidak segera mendatangiku ? Aku menjawab : Kerana aku dalam bersolat ya Rasulullah.Berkata Rasulullah : Bukankah Allah sudah berfirman : 'Hai orang-orang beriman, sahutilah seruan Allah dan Rasul bila menyeru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu'. Kemudian baginda berkata : 'Aku akan mengajarkan kepadamu sebesar-besar surah di dalam al-Qur’an sebelum engkau keluar dari masjid ini'. Ketika Rasulullah akan keluar dari masjid, baginda memegang tanganku, lalu aku berkata : 'Ya Rasulullah, Engkau mengatakan mau mengajarkan kepadaku sebesar-besar surah di dalam al-Qur’an.'Berkata Rasulullah : 'Ya, ialah al-Hamdulillahi Rabbil “Aalamin (dan seterusnya), ialah 7 ayat yang berulang-ulang, dan itulah al-Qur’an al-‘Azhim yang telah disampaikan kepadaku” (Hadis Riwayat Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa’i)

Kedua : Membaca Surah al-Fatihah sama seperti membaca Kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al Qur’an.

Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abu Talib k.w.  bahawa Rasulullah s.a.w. berkata maksudnya : “Siapa yang membaca Fatihatul-Kitab (al-Fatihah), maka seakan-akan dia telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan al-Furqan (al-Qur’an)”.

Ketiga : Hanya Kepada Nabi Muhammad s.a.w. diiturunkan.

Ibnu Abbas r.a. katanya : “Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. duduk bersama Jibril, tiba-tiba Rasulullah mendengar suatu bunyi dari atas, lalu Jibril menoleh ke atas, kemudian lalu berkata : “Itu sebuah pintu sudah terbuka di langit, dan tak pernah pintu itu terbuka sebelum ini”, dari pintu itu turun satu Malaikat, yang langsung menuju kepada Rasulullah, dan berkata : “Bergembiralah engkau (Muhammad) mendapat dua cahaya yang aku bawakan ini, yang tak pernah kedua cahaya ini diberikan kepada Nabi yang manapun sebelum engkau, kedua cahaya itu ialah Fatihatul-Kitab dan beberapa ayat di akhir Surah al-Baqarah, setiap huruf engkau baca dari keduanya pasti engkau mendapatkannya”.(Hadis Riwayat Muslim dan Nasa'i)

Keempat : Langsung mendapat jawapan daripada Allah s.w.t.

Siapa yang membaca Surah al-Fatihah, setiap ayat yang dibaca itu langsung dijawab oleh Allah.  Dari Abu Hurairah r.a. katanya : “Kami berada di belakang Imam (bersolat), maka berkatalah Imam itu kepadaku : “Bacalah al-Fatihah dalam hatimu, karena aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. mengatakan : Telah berkata Allah Azza-wa Jalla : Aku bagi solat (di sini maksudnya ialah al-Fatihah) antaraKu dan hambaKu menjadi dua bahagian (maksudnya : seperdua untukKu dan seperdua lagi untuk hambaKu), dan bagi hambaKu apa yang mereka minta. Apabila hambaKu itu berkata : “Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamin”, Allah menjawab : ”HambaKu memujiKu” ; dan apabila hambaKu berkata : “Arrahmaanir Rahiim” , Allah menjawab : “HambaKu menyanjungKu” ; dan apabila hambaKu berkata : “Maaliki Yaumiddin”, Allah menjawab : “HambaKu memuliakanKu”, dan apabila hambaKu berkata “Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’iin”, Allah menjawab : “Ini seperdua untukKu dan seperdua untuk hambaKu, bagi hambaKu, apa yang ia minta; dan apabila hambaKu berkata “Ihdinashshiraathalmustaqiim, shiraathal ladzina an’amta ‘alaihim, ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh-dhaalliin”, Allah menjawab : Ini semuanya untuk hambaKu, dan bagi hambaKu apa yang ia minta”.(Hadis Riwayat Muslim)

Kelima : Aman Dari Segala Bahaya.

Diriwayatkan oleh al-Buzar dari Anas r.a. : Bersabda  Rasulullah s.a.w. maksudnya : “Bila engkau baca al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad maka amanlah engkau dari segala sesuatu, kecuali dari maut”.

Keenam : Langsung Dari Arasy

Dari Ma’qal bin Yasaar r.a. : Telah berkata Rasulullah s.a.w maksudnya : “Amalkanlah segala apa yang tersebut di dalam al-Qur’an, halalkanlah apa yang dihalalkannya, haramkanlah apa yang diharamkannya, dan patuhilah ia, jangan sekali-kali engkau engkar apa-apa yang tersebut di dalamnya, dan apa-apa yang kamu ragukan (maksudnya), kembalikanlah kepada Allah dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan sesudah meninggal aku nanti, supaya diterangkannya kepada kamu, dan berimanlah kamu dengan Taurat, Injil dan Zabur, dan apa saja yang dibawa oleh para Nabi dari Tuhan mereka, dan akan memberi kelapangan kepadamu al-Qur’an dan segala keterangan yang tersebut di dalamnya, maka sesungguhnya al-Qur’an itu Pemberi Syafaat, sesuatu yang tak pandai bercakap tetapi membawa kebenaran, dan kepadaku diberikan Allah Surah al-Baqarah dari ZIKIR PERTAMA (Kitab-Kitab Suci yang diturunkan sebelum Musa a.s.) dan diberikan kepadaku surah yang berawalan Thaha, Thasin dan Hamim dari Papan-papan Musa (maksudnya : TAURAT), dan diberikan kepadaku Surah al-Fatihah langsung dari Arasy”.(Hadis Riwayat al-Hakim)

Ketujuh : Sebagai Ubat dan jampi.

Dari Abu Said al-Khudri r.a. “Pada suatu hari kami bersama-sama dalam perjalanan, bermalam di satu dusun. Datang kepada kami seorang budak perempuan dan berkata : “Sesungguhnya kepala desa ini sakit dan tak seorangpun di antara kami yang dapat mengubatinya, adakah diantara tuan-tuan yang dapat mengubatinya ?” Salah seorang dari rombongan kami berdiri dan mengikuti budak tadi. Kami tidak mengira yang ia dapat menjadi dukun. Si sakit itu lalu dijampinya dan sembuh. Kepadanya diberi hadiah 30 ekor kambing, dan kepada kami disuguhkan susu. Ketika ia kembali kami bertanya : “Apakah engkau membolehkan jampi, dan apakah engkau tukang jampi ?” Ia menjawab : “Tidak, saya bukan tukang jampi, tetapi aku hanya membacakan Ummul-Kitab (al-Fatihah).” Kami katakana : “Kejadian ini jangan dikabarkan kepada siapapun, sebelum kita tanyakan kepada Rasulullah s.a.w. lebih dahulu”. Sesudah kami sampai di kota Madinah, kami datangi Rasulullah s.a.w. dan kami ceritakanlah kejadian itu. Rasulullah lalu berkata : “Siapa tahu bahwa surah itu (al-Fatihah) adalah jampi (ubat) bagilah hadiah itu dan berikan saya sebahagian darinya”.(Hadis Riwayat Bukhari)

Sahabat yang dikasihi,
Surah Al-Fatihah sebenarnya macam suatu do'a dan munajat kita sebagai hamba-Nya. Adalah penting untuk kita sentiasa mengharapkan pertolonganNya. Konsep kepercayaan kepada Tuhan yang Esa dan konsep bergantung kepada Allah s.w.t. sahaja.

Didalam surah ini juga terangkum Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Di dalam Tauhid Rububiyah mengandungi sifat-sifat kesempurnaan Allah s.w.t., nama-nama Allah yang mulia dan dan kekuasaan Allah s.w.t mentadbir Allah semesta dan berkuasa di hari akhirat. 

Di dalam Tauhid Uluhiyah pula adalah pengabdian diri sepenuhnya manusia kepada Allah s.w.t., termasuk juga penyembahan, pergantungan dan pengharapan manusia kepada-Nya. 

Jalan yang lurus dalam surah ini bermaksud jalan hidup Islam yang sempurna dan lengkap.  Jalan yang membolehkan manusia merasai nikmat iman, jalan ketaataan, jalan beramal dan beribadah hanya kerana Allah, jalan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, sebagaimana yang dikehendaki dan diredhai oleh Allah s.w.t..  Jalan-jalan lain yang bengkuk adalah jalan syaitan yang akan menyesatkan manusia.

Siapakah golongan yang diberi nikmat oleh Allah s.w.t.? Allah s.w.t menjelaskan dalam surah An-Nisa' bahawa mereka yang diberi nikmat adalah para Nabi, para shiddiqun, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh seperti didalam firman-Nya yang bermaksud :"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiqun, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui." (Surah An-Nisa': 69 -- 70).

Di akhir surah ini minta dijauhi daripada orang yang dimurkai Allah s.w.t dan orang yang sesat. Siapkah orang yang sesat dan orang yang dimurkai Allah? Menurut Hadis Nabi  s.a.w.: "Orang-orang yang dimurkai" itu ialah kaum Yahudi, dan “Orang-orang yang sesat” ialah kaum Nasrani.” (Tafsir Al-Alusi, 1:90).

Ada juga Ahli Tafsir yang memberikan huraian lanjut mengenainya. Menurut Sahibul-Fadhilah Datuk Haji Muhammad Noor bin Haji Ibrahim - Penyemak Kitab Tafsir ini - bahawa kesimpulannya seperti berikut:

“Orang-orang yang dimurkai Allah” ialah orang-orang yang mengingkari atau menyembunyikan sesuatu perkara agama yang telah diketahuinya betul dan benar, atau orang yang tidak mahu menerima sesuatu hukum agama yang sampai kepadanya dengan keterangan-keterangan yang sah kerana beberapa sebab yang mempengaruhi jiwanya seperti: perasaan takassub atau fanatik kepada sesuatu pendapat, keinginan hendak menjaga nama dan taraf, ingatan hendak memelihara keadaan dan kedudukannya yang turun temurun, atau fikiran hendak menghormati sesuatu keadaan masyarakat.

"Orang-orang yang sesat” pula ialah orang-orang yang tidak berpengetahuan agama kerana tidak berusaha untuk mempelajarinya atau orang yang pengetahuan agamanya tidak betul, kerana dipelajarinya dengan tidak menurut peraturan dan jalan yang sebenarnya. Orang-orang yang tersebut kalau mereka tidak sesat dalam urusan kebahagiaan hidup dunia kerana sihat pancaindera dan tepat pendapat akal mereka pada zahirnya, maka tak dapat tidak mereka sesat dalam urusan kebahagiaan hidup di akhirat. kerana pengetahuan agama Allah sahaja yang sanggup menunjuk dan membimbing pengikutnya kepada kebahagiaan akhirat.   


Khamis, Julai 11, 2013

SOLAT TERAWIH @ TARAWIH


Takrif Solat Terawih (Tarawih):


          Menurut bahasa (lughah): Terawih bermaksud berehat, bersenang-senang,          melapangkan nafas dan seumpamanya.
          Menurut istilah: Terawih ialah ibadat solat yang dilakukan pada waktu malam di   bulan Ramadan. Bermula waktunya selepas solat Isyak dan berakhir dengan masuk waktu subuh,    tidak termasuk sunat Isyak dan solat witir.
  Dinamakan terawih kerana orang yang melakukannya akan berehat selepas empat    rakaat (dua salam). Solat terawih termasuk solat tahajud dengan membaca al-Fatihah pada setiap rakaat dan membaca ayat-ayat atau surah daripada al-Quran.

  Waktu Melakukan Solat Terawih.
  Sebagaimana hadis Rasulullah saw di atas: Sesiapa berdiri (beribadat) pada malam     Ramadan…”. Berdasarkan hadis ini, tempoh menunaikan solat terawih ialah sesudah masuk waktu solat isyak sehingga sebelum masuk waktu solat subuh. Ini bererti sesiapa yang tidak dapat melakukannya pada awal malam boleh melakukannya pada pertengahan atau akhir  malam.

Hukum Solat Terawih
  Solat terawih hukumnya sunat muakad, iaitu amalan sunat yang amat dituntut.         Rasulullah saw telah menganjurkannya dengan arahan yang tidak tegas, bererti hukumnya adalah sunat dan tidak    wajib.

Cara Perlaksanaan Solat Terawih.
Solat Terawih boleh dilaksanakan secara berjemaah atau bersendirian. Berjemaah adalah lebih afdal merujuk kepada anjuran Rasulullah saw. Namun jika menghadapi  kesempitan untuk melaksanakannya secara berjemaah, maka dibolehkan melaksanakannya secara bersendirian. Rasulullah saw sendiri pada zaman baginda adakala melaksanakannya secara berjemaah dan adakala secara bersendirian. Ini bagi memberi kelapangan bagi umat, seandainya mereka menghadapi kesempitan masa atau tenaga.

Niat Solat Terawih

  أُصَلىِّ سُنَّة َالتَّراَوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالَى 

"Sahaja aku solat sunat tarawikh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala"

Bilangan Rakaat Solat Terawih, 8 rakaat atau 20 rakaat?

          Solat terawih boleh dilaksanakan dalam jumlah lapan atau dua puluh rakaat, diikuti dengan solat sunat witir. Kadangkala timbul persoalan berkenaan jumlah rakaat solat terawih yang sepatutnya dilaksanakan, lapan atau dua puluh rakaat? Persoalan jumlah rakaat bagi solat terawih telah menjadi tumpuan para ilmuwan Islam sejak dari dulu. Mereka telah mengkaji dalil-dalil yang ada serta membandingkan antara pelbagai pandangan yang wujud. Hasilnya          membuahkan tiga pendapat.

Pendapat pertama: Jumlah rakaat solat terawih ialah 8 rakaat diikuti dengan 3 rakaat solat witir. 
Pendapat kedua: Jumlahnya ialah 20 rakaat diikuti dengan 3 rakaat solat witir.
Pendapat ketiga: Jumlahnya tidak ditentukan. Seseorang itu bebas melaksanakan solat terawih dengan jumlah rakaat yang dipilihnya, kemudian  ditutupi dengan solat witir.


Antara aspek kualiti yang sering ditinggalkan ketika Solat Terawih ialah:

1. Meninggalkan bacaan al-Qur’an secara tartil, iaitu sebutan kalimah-kalimah al-Qur’an  secara jelas berdasarkan disiplin tajwid yang betul. Allah s.w.t. memerintah kita: “Dan bacalah   al-Qur’an dengan tartil.” [Surah al-Muzammil:4].

2. Meninggalkan bacaan doa iftitah sebelum al-Fatihah dan bacaan surah-surah selepas     al-Fatihah. Ini satu kerugian kerana bacaan-bacaan itu memberi ganjaran pahala yang amat   besar.

3. Mengabaikan tamakninah, iaitu kekal di dalam sesuatu posisi solat seperti rukuk, iktidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Tempoh kekal di dalam sesuatu posisi ialah sehingga     bacaan dalam posisi itu dapat dilengkapkan dengan betul dan sempurna jumlahnya. Pernah   seorang lelaki bersolat tanpa tamakninah pada zaman Rasulullah saw. Melihat cara solat lelaki itu, Rasulullah saw memerintahkan beliau untuk mengulanginya [Sahih al-Bukhari, no: 757]. Tindakan Baginda itu menunjukkan tamakninah ialah syarat sah solat. Sesiapa yang    meninggalkannya bererti solatnya, sama ada solat terawih atau selainnya, adalah tidak         sempurna.

4. Tidak mengambil berat tentang melurus dan memenuhkan saf solat. Masing-masing sibuk mengejar rakaat, sedangkan Rasulullah saw telah memberi peringatan agar menjaga saf dengan sempurna dalam sabdanya yang bermaksud: “Luruskan saf-saf solat kamu atau Allah akan tukarkan wajah-wajah kamu (hati-hati kamu berpecah dan tidak bersatu).” 
[HR Bukhari].

*Disunting daripada laman sesawang http://www.abuanasmadani.com/?p=409 yang disediakan oleh Dr. Abdul Basit Bin Haji Abdul Rahman.Jumaat, Julai 05, 2013

MARHABAN YA RAMADHAN
Ahlan Wasahlan Ya Ramadhan

Kefardhuan Puasa

              Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 183) yang bermaksud :

              “Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa ”.

Pengertian Puasa

  Ertinya menahan diri daripada makan dan minum dan daripada segala      perbuatan yang boleh membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hinggalah     terbenam matahari.

Niat Puasa Ramadan

Lafaz niat puasa fardu Ramadan :
                                                                                               
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِرَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ ِلله ِتعَاَلَى .
                                                                                               
Ertinya : Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Taala.

Doa Ketika Berbuka Puasa

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
Ertinya : Ya Allah Ya Tuhanku, kerana mu jua aku berpuasa dan dengan mu aku     beriman dan di atas rezeki mu aku berbuka, dengan belas kasihan mu Ya Allah yang amat mengasihani.

Keistimewaan Bulan Ramadhan

a)  Bulan yang mulia, berkat dan setiap doa akan dimakbulkan
b)  Allah merahmati orang yang mengimaninya
c)  Al-Quran diturunkan dalam bulan ini
d)  Solat tarawih dan zakat fitrah dilaksanakan. 
e)  Terdapat malam yang mulia iaitu malam Lailatul qadar.
f)  Iblis dipenjarakan. Rasulullah bersabda; “Apabila masuk bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka serta diikat semua iblis dan syaitan.”Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.


Sunat-sunat puasa

a)  Makan Sahur serta melambatkannya
b) Menyegerakan berbuka puasa & sunat berbuka    dengan buah kurma atau benda-benda yang manis
c)  Menjamu orang-orang yang berbuka puasa
d)  Mandi junub, haid dan nifas sebelum fajar
e)  Memperbanyakkan ibadah dan berbuat kebaikan
f)   Membaca Al-Quran
g) Beriktikaf terutamanya 10 hari terakhir bulan Ramadan

Perkara makruh ketika berpuasa

a)  Berbekam
b)  Mengeluarkan darah
c)  Berkucupan dengan mulut
d)  Merasa makanan
e) Bersugi selepas gelincir matahari

Perkara yang membatalkan puasa

a) Memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan    sengaja kecuali terlupa
b)  Makan dan minum di siang hari
c)  Muntah dengan sengaja
d)  Bersetubuh atau keluar mani dengan sengaja
e)  Keluar darah haid & nifas
f)   Gila
g)  Pitam atau mabuk sepanjang hari
H)  Murtad

Keuzuran yang mengharuskan berbuka puasa

a)  Musafir
b)  Sakit
c)  Mengandung & Ibu yang menyusukan anak
d) Tua


(sumber: ustazMKA)

Selasa, Januari 29, 2013

SELAMAT BERSARA GPK 1, PN. NOR HAYATI

Pada 25 Januari 2013 yang lalu, maka rasmilah bahawa Puan Nor Hayati bt Jalil mengundurkan diri dari arena perguruan apabila bersara dan menamatkan perkhidmatan sebagai Guru Penolong Kanan di SK Sungai Serai. Majlis yang diadakan pada hari Jumaat, penghulu segala hari bagaikan berat untuk merelakan persaraan Pn. Nor Hayati apabila hujan turun pada awal pagi. Berikut adalah sebahagian gambar pada majlis tersebut.


Yang Diraikan, Puan Nor Hayati bt Jalil
GPK Kurikulum SK Sungai Serai
Juruacara majlis, Ustaz Abu Zar dan Ustazah Nur HabibahDari kiri : Dr. Hajjah Nazirah, GB SK Sungai Serai bersama mantan GB SK Sungai Serai, Pn. Rashidah (Tengah) dan Pn. Selamah (Kanan)


 Pn. Nor Hayati menandatangani Buku Tamat Perkhidmatan sambil diiringi Dr. Hajjah NazirahJurugambar khas, Ustaz Zahari (kiri) bersama anak Pn. Nor Hayati

Panitia Pendidikan Islam SK Sungai Serai mengucapkan SELAMAT BERSARA dan TERIMA KASIH kepada 
Pn. Nor Hayati bt Jalil atas persaraan dan segala tunjuk ajar yang diberikan.

Semoga sentiasa dirahmati dan diberkati Allah.Isnin, Januari 21, 2013

TERIMA KASIH, SELAMAT DATANG
Panitia Pendidikan Islam mengucapkan SELAMAT MENJALANKAN TUGAS di tempat yang baru kepada USTAZAH MONA LORA. Beliau yang bertukar ke SK Sungai Kantan, Kajang telah menabur bakti sebagai guru program jQAF Bahasa Arab di SK Sungai Serai sejak 2007. Selain menjalankan tugas sebagai guru Bahasa Arab, Ustazah Mona Lora juga merupakan jurulatih kepada kumpulan nasyid SK Sungai Serai. Jasa dan bakti Ustazah Mona Lora kepada Panitia tiada galang gantinya. Diharapkan Ustazah Mona Lora akan terus berjaya. Terima Kasih


Ahlan Wasahlan, Selamat Datang kami ucapkan kepada Ustazah Samzu Nur Jehan yang telah ditempatkan di SK Sungai Serai dengan menggantikan Ustazah Mona Lora. Kehadiran Ustazah Nur Jehan sangat kami alu-alukan. SELAMAT MENJALANKAN TUGAS bersama-sama kami dalam Panitia Pendidikan Islam. Ustazah Nur Jehan merupakan guru program jQAF Bahasa Arab yang mengisi kekosongan Ustazah Mona Lora. 
Sekali lagi, AHLAN WASAHLAN. 

SURAU NUR IMAN dalam pembinaan


SURAU NUR IMAN, SK SUNGAI SERAI

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana SK Sungai Serai akan mendapat surau baru yang masih di dalam pembinaan. Semoga dengan terbinanya surau ini yang terletak di tengah-tengah sekolah akan menjadi nadi kepada pembinaan sahsiah murid dan sebagai pusat aktiviti Panitia Pendidikan Islam.
Walaupun saiz surau yang bakal terbina ini kecil dari jangkaan, diharapkan setiap ruang surau ini dapat dimanfaatkan untuk aktiviti yang berfaedah dan mendatangkan kesan positif dalam kemenjadian murid di SK Sungai Serai. InsyaAllah.

Isnin, Januari 07, 2013

TheBeautyOfISLAM


KHUTBAH TERAKHIR 
Nabi Muhammad SAW

The Last Sermon Of Prophet Muhammad (p.b.u.h.)

This sermon was delivered on the Ninth day of Dhul-Hijjah, 10 A.H. ( 623AD) in the Uranah valley of Mount Arafat in Mecca. It was the occasion of annual rites of Haj. It is also known as the Farewell Pilgrimage.

After praising and thanking Allah the Prophet (p.b.u.h.) began with the words:

"O People! Lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore, listen carefully to what I am saying and take these words to those who could not be present here today."

"O People! just as you regard this month, this day ,this city as sacred ,so regard the life and property of every Muslim a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. Remember that you will indeed meet your Lord, and that he will indeed reckon your deeds."

"Allah has forbidden you to take usury, therefore all interest obligation shall henceforth be waived. Your capital is yours to keep .You will neither inflict nor suffer any inequality. Allah has judged that there shall be no interest and that all interest due to Abbas Ibn 'Aal-Muttalib be waived."

"Every right arising out of homicide in pre-Islamic days is henceforth waived and the first such right that I waive is that arising from the murder of Rabiah ibni al-Harithiah."

"O men! the unbelievers indulge in tampering with the calendar in order to make permissible that which Allah forbade, and to prohibit what Allah has made permissible. With Allah the months are twelve in number. Four of them are holy, there are sucessive and one occurs singly between the months of Jumada and Shaban."

"Beware of Satan, for the safety of your religion. He has lost all hope that he will be able to lead you astray in big things so beware of following him in small things."

"O People it is true that you have certain rights with regard to your women but they also have rights over you. Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. If they abide by your right then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. Do treat your women well and be kind to them for they are your partners and committed helpers. And it is your right that they do not make friends with any one of whom you do not approve, as well never to be unchaste."

"O People! listen to me in earnest, worship Allah, say your five daily prayers, fast during month of Ramadan, and give your wealth in Zakat .Perform Haj if you can afford it."

"All mankind is from Adam and Eve, an Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab has any superiority over an Arab; also a White has no superiority over a Black nor a Black has any superiority over a White except by piety and good action. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly."

"Do not therefore do injustice to yourselves. Remember one day you will meet Allah and answer your deeds. So beware, do not astray from the path of righteousness after I am gone."

"O People! No Prophet or apostle will come after me and no new faith will be born. Reason well, therefore O People! and understand words that I convey to you. I leave behind me two things, the Quran and the Sunnah and if you follow these you will never go astray."

"All those who listen to me shall pass on my words to others and those to others again; and may the last ones understand my words better than those who listen to me directly."

"O Allah, be my witness, that I have conveyed your message to Your people."

As part of this sermon, the prophet recited to them a revelation from Allah, which he had just received, and which completed the Quran, for it was the last passage to be revealed:

This day the disbeliever's despair of prevailing against your religion, so fear them not, but fear Me (Allah)! This day have I perfected for you, your religion and fulfilled My favor unto you, and it hath been My good pleasure to choose Islam for you as your religion. (Surah 5, Ayah 3)

The sermon was repeated sentence by sentence by Safwan's brother Rabiah (RA), who had powerful voice, at the request of the Prophet and he faithfully, proclaimed to over ten thousand gathered on the occasion. Towards the end of his sermon, the Prophet asked "O people, have I faithfully delivered unto you my message?" A powerful murmur of assents "O Allah! yes!"arose from thousands of pilgrims and the vibrant words "Allahumma Na'm," rolled like thunder throughout the valley. The Prophet raised his forefinger and said: "O Allah bear witness that I have conveyed your message to your people."

SALAM MAULIDUR RASUL 1434